Ιστορία

Ιστορία

Κολοκοτρώνης – Ραμοβούνι

” Εγεννήθηκα εις τα 1770 , Απριλίου 3, την δευτέραν μέρα της Λαμπρής. Η αποστασία της Πελοποννήσου έγινε εις τα 1769. Εγεννήθηκα εις βουνό, εις ένα δένδρο αποκάτω, εις παλαιάν…